[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1497779171175.jpg (406.53 KB, 1063x1418, Anna_Dziewit-Meller.jpg) ImgOps Exif Google

 No.70886

no nie rozumie jak do tej pory nie jest ona tutaj waifuizowana

 No.70894

>wygraj idola
>zrób najgorszą karierę ze wszystkich finalistów
wieczna beka z Alicji Janosz

 No.70896

i jajecznica

 No.70897

chuj z jakąś grażyną

 No.70900

>>70897
pa co napisał

 No.70911

mi się podobała jak była kilka lat młodsza

 No.70921

wasze youtuberki < moja youtuberka

 No.70927

>>70921
oj chuj, wygląda identycznie co moja nauczycielka chemii z gimbazy

 No.70931

>>70927
to dobrze czy źle?

 No.70939

>>70931
waliłem o niej od czasu do czasu, więc dobrze
te niewyczerpalne scenariusze typu "anon zostań po lekcjach", nostalgłem trochę xD


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ search ] [ int ]