[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1497750679957.jpg (100.52 KB, 1500x1120, 5000958-17-gal-gadot.w750.….jpg) ImgOps Exif Google

 No.70871

Żydóweczki nitka idź

 No.70873

Gal Gadot jest najlepsza, muszę w końcu pójść na tą słynną wonder loszkę do kina. a niestety przeciętna żydówka mi się bardziej z Gołdą Tencer kojarzy xD

 No.70875

Pub Rafaello lepsza

 No.70876

File: 1497777275136.jpg (1.99 MB, 3200x2000, gal-gadot-wallpaper-4.jpg) ImgOps Exif Google

niby ładna, ale huj z taką babą co z tobą golonki nie zje

 No.70884

File: 1497777837564.jpg (177.77 KB, 684x614, 121815--Bar-Rafaeli-lead.jpg) ImgOps Exif Google

SRANIE W SIANIE

 No.70893

File: 1497781355236.jpg (394.64 KB, 1707x2560, melanie-laurent.jpg) ImgOps Exif Google

>>70884
do jebania na sianie może i najlepsza, ale do waifowania tylko Melanie

 No.70895

>>70893
mój murzyn


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ b ] [ search ] [ int ]