[ b ] [ search ] [ int ]

/b/ - Anubischan

Ten, który jest na swoim pagórku
Name
Email
Subject
Comment
Verification
Flag
File
:
Embed
Password (For file deletion.)
Ładuję...

File: 1469796262832.webm (2.97 MB, 640x480, sos.webm) ImgOps Google

 No.45058[Reply]

anonki dajcie sos do muzyki w tle
1 post omitted. Click reply to view.

 No.45097

>>45058
daj sos do video

 No.45113


 No.55273

gówno


File: 1469750115754.jpg (24.03 KB, 310x376, delegacja.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45034[Reply]

Dzięki za przystosowanie czana do osób z dużą wadą wzroku, ale niemile zaskoczył mnie BRAK FLAGI FRANCJI do wyboru. Proszę to naprawić.
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.45064

>>45061
zrobion'd

 No.45066

File: 1469799997273.png (208.97 KB, 757x1077, anon znaczy anonimowy xD.png) ImgOps Google

>>45064
dziękuję ci królu złoty

 No.45086

OP tutaj, dzięki wielkie, jesteście dla mnie najlepsi.


File: 1469784144314.jpg (28.33 KB, 650x552, 1434220268401.jpg) ImgOps Exif Google

 No.45054[Reply]

Thought we use english as official language.I don't know any single polish word

 No.45055

>>45054
Lesson 1

kurwa = fuck

 No.45067

>>45054
woman = kurwa(USER WAS BANNED FOR THIS POST)

 No.45071File: 1469759056585.gif (19.87 KB, 302x302, photo.jpg.gif) ImgOps Google

 No.45043[Reply]

may ALLAH bless this chan

 No.45044

Allahu ekber

 No.45047

Allahu akbar
Ashadu al. La illaha il Allah
Ashadu anna Muhammad ar-rasul ul-Llah
Hayya al as-salat
Hayya al al-falah
Allahu akbar
La illaha il Allah


Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] Next | Catalog
[ b ] [ search ] [ int ]